Proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

În perioada septembrie 2018-ianuarie 2022, MMJS implementează, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii social” , finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Perioada de implementare: 40 luni (12.09.2018-11.01.2022)

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Valoarea totală a contractului de finanțare: 113.076.750,37 lei

Locul de implementare a proiectului: 7 oraşe şi 132 comune cu tip de marginalizare peste medie și severă, acoperind 40 de județe și 7 regiuni de dezvoltare (conform listei și hărții ataşate)
Grup tintă: membrii echipelor comunitare de interventție integrată (formate din cel puțin 336 de persoane, specialisti în domeniul social (asistenti sociali, tehnicieni în asistentă socială/lucrător Soclali), specialiști în domeniul medical (asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari) și specialiști din domeniul educational (consilieri școlari, mediatori școlari)
Beneficiari finali ai proiectului: persoane în risc de sărăcie și excluziune socială din 139 de comunităti rurale şi mic-urbane cu tip de marginalizare peste medie şi severă
Obiectivul general al proiectului: creşterea incluziunti soclale și combaterea sărăciel prin dezvoltarea şi pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunităti rurale şi mic urbane cu tip de marginalizare peste medie şi severă.

Obiective specifice:

O.S.1: consolidarea capacității administrațiel publice locale de a iniția, coordona și implementa măsurile de prevenire şi combatere a situatiilor de marginalizare şi excludere socială, în 139 de comunități marginalizate prin crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de proceduri,metodologii şi instrumente specifice de lucru.

0.S.2: 1mbunătătirea nivelului de competente al specialiștilor care activează în echipele Comunitare integrate din cele 139 de comunități sau din alte autorități relevante, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populației.

0.S.3:creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate, în cele 139 de comunităti.

Lista 139 UAT-uri

Lista 992 UAT-uri marginalizate

- Prezentare proiect/Project presentation RO / EN


Proiectul „Sprijin pentru consolidarea capacității instituționale a MMJS de a dezvolta un sistem integrat de management informatic în domeniul serviciilor sociale”

În perioada martie 2018-iulie 2018, MMJS implementează, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul Sprijin pentru consolidarea capacității instituționale a MMJS de a dezvolta un sistem integrat de management informatic în domeniul serviciilor sociale, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin al Reformelor Structurale 2017-2020, cu un buget în valoare de 15.000 Euro pentru servicii de consultanță contractate de COM.
Proiectul urmărește creșterea calității datelor de care dispune MMJS pentru a evalua cu precizie situația serviciilor publice de asistență socială (SPAS) la toate nivelurile (comune, municipii, orașe și județe) cu privire la capacitatea lor IT și nevoile lor de îmbunătățire, pentru a sprijini  îndeplinirea atribuțiilor legate de managementul, monitorizarea și raportarea serviciilor sociale din teritoriu.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
 • realizarea unei analize la nivelul tuturor serviciilor publice de asistență socială (SPAS,DGASPC) cu privire la: infrastructura de software, hardware, infrastructura de telecomunicații, resursa umană specializată (specialiști IT, asistenți sociali – ca utilizatori finali)
 • propuneri de intervenție pentru consolidarea capacității SPAS.

Proiectul „Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale”
 
În perioada martie 2018-februarie 2019, MMJS implementează, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin al Reformelor Structurale 2017-2020.
Proiectul, cu o finanțare de 50.000 Euro, urmărește îmbunătățirea calității serviciilor sociale prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a calității serviciilor sociale, în termeni de eficacitate, eficiență, acoperirea nevoilor locale/naționale de servicii sociale, nivelul de satisfacție al beneficiarilor și impactul social.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
 • Adoptarea unui set de indicatori calitativi prin care MMJS să monitorizeze și să evalueze serviciile sociale la nivel național;
 • Implementarea unui exercițiu practic de evaluare;
 • Utilizarea unor metode efective și a unor proceduri vizând colectarea datelor privind acești indicatori prin crearea instrumentelor;
 • Îmbunătățirea capacității profesionale a experților MMJS de a-și îndeplini responsabilitățile legate de procesul de monitorizare și evaluare.

Proiectul „Audit social”

În perioada martie 2018-februarie 2019, MMJS implementează, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul Audit social, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin al Reformelor Structurale 2017-2020.

Proiectul, cu o finanțare de 60.000 Euro, urmărește îmbunătățirea calității serviciilor sociale prin oferirea de suport MMJS pentru a dezvolta sistemul de audit social.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • creșterea nivelului de cunoștințe al MMJS în ceea ce privește diferitele modele europene vizând sistemele de audit social, identificarea bunelor practici referitoare la implementarea acestora;
 • consolidarea dialogului între actorii sociali relevanți din domeniul serviciilor sociale în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem de audit social;
 • adoptarea în cadrul politicilor a unui model de sistem de audit social;
 • îmbunătățirea abilităților autorităților competente de a implementa operațional auditul social.

Proiectul „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”

În perioada aprilie 2016 - aprilie 2018 MMJS implementează, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări Economice „Costin Kirițescu” (INCE), proiectul Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Proiectul urmărește elaborarea unui set de instrumente de planificare strategică (hărți privind serviciile sociale, infrastructura aferentă acestora, hărți privind nevoia de infrastructură socială și servicii sociale și metodologii), care să sprijine procesul decizional orientat către cetățean.
Află mai multe (descărcare fișă proiect)

Proiectul „Politici pentru o forță de muncă vârstnică în UE - PAWEU”

În perioada noiembrie 2015 - aprilie 2017, Direcția Politici Servicii Sociale a implementat proiectul Politici pentru o forță de muncă vârstnică în UE - PAWEU, în cadrul unui consorțiu european format din Italia (lider de parteneriat), Belgia și România.
Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin DG EMPL, EMPL D-Europe 2020: Politici sociale, Sisteme de activare și protecție socială și  a urmărit sprijinirea strategiilor de reformă a sistemelor de protecție socială din IT și RO, printr-o analiză comparativă a statelor membre UE din punct de vedere al legislației și politicilor în domeniul protecției sociale a lucrătorilor vârstnici, cu accent pe IT și RO, în vederea comparării și evaluării capacității sistemelor și politicilor naționale de protecție socială de a proteja acest grup țintă de riscurile de șomaj și/sau excluziune socială.
 Află mai multe (descărcare fișă proiect) link Studiu ro / en

Programul de reformă a sistemului de protecție socială din China (“EU-China Social Protection Reform Project”)

În perioada 2015-2018, Comisia Europeană finanțează Programul de reformă a sistemului de protecție socială din China (“EU-China Social Protection Reform Project”), proiect implementat de un Consorțiu de 6 state membre ale Uniunii Europene, în care România este reprezentată de către MMJS, prin Direcția Politici Servicii Sociale. Scopul proiectului este de a propune un sistem de reformă a sistemului de protecție socială al Chinei, care să promoveze dezvoltarea inclusivă a societății chineze şi echitatea socială.
Activitățile implementate în cadrul proiectului vor sprijini Guvernul R.P. Chineze prin contribuția la îmbunătățirea sistemului de protecție socială a Chinei, întărirea capacității instituționale de a dezvolta politici, prin implementarea unui cadru legislativ și de supervizare a sistemelor de asigurări sociale, asistență socială și management financiar în domeniul securității sociale.
 
Scopul principal al proiectului se va realiza prin următoarele componente:
 • Componenta 1: Consolidarea capacității instituționale pentru dezvoltarea şi reforma domeniului protecției sociale, în colaborare cu Comisia Națională de Dezvoltare şi Reformă (NDRC) din China.
 • Componenta 2: Întărirea capacității instituționale pentru managementul financiar şi gestionarea fondurilor destinate securității sociale, în colaborare cu Ministerul Finanțelor (MoF) din China.
 • Componenta 3: Îmbunătățirea cadrului legal şi a politicilor în domeniul asistenței sociale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Civile (MoCA) din China.

Află mai multe (descărcare fișă proiect) http://www.euchinasprp.eu/en/


Proiectul ”Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă!”

În perioada mai 2013 – iulie 2014, Ministerul Muncii a implementat proiectul Pentru ca economia socială din Romania să devină vizibilă!”, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (lider de parteneriat) și Centrul National de Pregătire în Statistică.
Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană (DG Întreprinderi și Industrie) și a urmărit elaborarea metodologiei specifice care să furnizeze cadrul operațional pentru crearea conturilor satelit privind întreprinderile sociale corelate cu dezvoltarea conturilor naționale, fiind considerat de către Comisia Europeană un model de bune practici inovatoare.
Totodată, prin intermediul Atlasului Economiei  Sociale - ediția 2014, proiectul aduce în atenția tuturor factorilor interesați atât o serie de date de ordin general cât și date de natură economică (venituri, imobilizări, salariați, rezultate ale exercițiului financiar, etc.) ale organizațiilor de economie socială.
 Află mai multe (descărcare fișă proiect; link Atlasul Economiei Sociale)

Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială din România (PMSAS)MMJS a implementat în perioada august 2012 – decembrie 2017,Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială din România”, finanțat în baza Acordului de împrumut încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 08.07.2011 (nr. împrumut 8056-RO), ratificat prin Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și BIRD, semnat la București la 8 iulie 2011.

Proiectul a urmărit îmbunătățirea performanțelor sistemului de asistență socială din România, prin consolidarea managementului performanței, îmbunătățirea echității și eficienței administrative și reducerea erorilor şi fraudei.
Împrumutul reprezintă un instrument financiar al BM, care se bazează pe îndeplinirea de indicatori de rezultat. Disponibilizarea sumelor împrumutului (500 mil. EUR) se realizează pe măsură ce sunt obținute rezultatele agreate cu BM (îndeplinirea celor 25 de indicatori de rezultat) în vederea modernizării sistemului de asistență socială.
Proiectul se concentrează pe programele guvernamentale de beneficii de asistență socială pentru familiile cu venituri reduse, persoanele cu handicap, precum şi familii cu copii.
Află mai multe (descărcare fișă proiect)
 

 

 

 

 

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro